Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gymnastiek-, Jazz-en Turnvereniging Meerburg (hierna: GJT Meerburg) verwerkt van haar leden en ouders/verzorgers van leden.

Indien u (of uw kind) lid wordt van GJT Meerburg, of om een andere reden persoonsgegevens aan GJT Meerburg verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: GJT Meerburg, Nassaulaan 26, 2382 GM Zoeterwoude Rijndijk, KvK 40446111. De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via ledenadmin@meerburgzoeterwoude.nl .

2. Welke gegevens verwerkt GJT Meerburg en voor welk doel
2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor-en achternaam, geboortedatum,geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

2.2 GJT Meerburg verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan-en afmelden tbv certificeringen door 3e instanties, voorde verstrekking van de door uwaangevraagde informatie of het afhandelen van de van uverkregen informatie,

b) uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van GJT Meerburg,

c)uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 uw naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met GJT Meerburg en u te informeren over de ontwikkelingen van GJT Meerburg

E-mailberichtgeving:
GJT Meerburg gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mails met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van GJT Meerburg.

3. Bewaartermijnen
GJT Meerburg verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens actief in onze ledenadministratie gedurende de duur van uw lidmaatschap. Daarna blijven uw gegevens passief bewaard in ons ledenadministratiesysteem ten behoeve van bijv. een reünie. Mocht u willen dat uw gegevens bij opzegging van het lidmaatschap geheel verwijderd worden, kunt u dit aangeven via ledenadmin@meerburgzoeterwoude.nl.

4. Beveiligingsmaatregelenen verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft GJT Meerburg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 De persoonsgegevens worden doorGJT Meerburg beschikbaar gesteld aan de KNGU (via digimembers) ten behoeve van het bondslidmaatschap.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragenklachten
5.1 Via de ledenadministratie van GJT Meerburg kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. GJT Meerburg zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u klachten hebt over de wijze waarop GJT Meerburg uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon@meerburgzoeterwoude.nl.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ledenadmin@meerburgzoeterwoude.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.meerburgzoeterwoude.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Laatste wijziging: Mei 2018