Contributie

Algemene informatie

 • Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 30 juni. De lescontributie wordt in twee delen vooruit geïnd. Een helft in oktober en een helft in februari.
 • De bondscontributie is voor elk lid verplicht. Deze wordt door de KNGU in december vastgesteld voor het volgende jaar. In februari wordt de bondscontributie tegelijk met de lescontributie geïnd. Bondscontributie wordt 1 maal gerekend ongeacht hoeveel lessen er gevolgd worden.
 • De extra kosten voor (verplichte) selectie turntrainingen en wedstrijden worden ook in februari geïnd.
 • De totale contributie wordt geïnd door middel van een automatische incasso. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er € 1,50 per lid in rekening gebracht.

Lescontributie seizoen 2022/2023

Tot 16 jaar *):
Contributie per les van 30 of 45 minuten€ 125,-
Contributie per les van 60 minuten€ 160,-
Contributie per les van 90 minuten€ 225,-
Contributie per les van 120 minuten€ 290,-
Contributie tot 16 jaar (peildatum 1 januari)
Vanaf 16 jaar en ouder *):
Contributie per les van 60 minuten€ 190,-
Contributie per les van 90 minuten€ 270,-
Contributie per les van 120 minuten€ 350,-
Contributie tot 16 jaar (peildatum 1 januari)

*) peildatum 1 januari.

Bondscontributie per jaar (KNGU):

Tot 16 jaar *):
KNGU bondscontributie 2023€ 25,80
Vanaf 16 jaar en ouder *):
KNGU bondscontributie 2023€ 31,80
KNGU bondscontributie

*) peildatum 1 januari.

Bank gegevens:

Rekeningnummer: NL38 RABO 0361 5078 95 ten name van: Gymnastiek- en Turnvereniging Meerburg

Overige contributiebedragen 2022-2023

 • Contributie voor Freerun met Beperking is € 240 per jaar
 • Voor recreatie turntrainingen in turnhal wordt een deel van de kosten doorberekend aan leden (€ 7,50 per les)
 • Plusuur (selectie) trainingen in turnhal per lid per 2 1/2 uur zijn € 350,00 per jaar of 10-strippenkaart á € 97,50
 • Inschrijfkosten regiowedstrijden turnen en clubkampioenschap turnen: Gratis
 • Eigen bijdrage turn- en fundagen (deelname vrijwillig) en extra turnwedstrijd selectie (verplichte deelname) is € 5,- per lid
 • Wedstrijdkleding jazz en turnen: Kosten
 • Extra trainingen jazzgroepen: Gratis
 • Inschrijfkosten demo jazz en wedstrijden jazz: Gratis

Kortingsregeling

 • Familiekorting bij 3 leden 5% en bij 4 leden totaal 10% over totale contributie
 • Ieder lid, die meerdere lessen volgt, betaalt de volledige contributie voor de duurste les, maar voor de overige lessen slechts 50%.
 • Bestuursleden die zelf lessen volgen betalen daarvoor slechts 50%.
 • Bestuursleden die geen lessen volgen, leiding en juryleden (turnen) betalen geen KNGU contributie.
 • Bij een gezinspolis bij Zorg & Zekerheid krijgt u € 50,-/jaar per kind terug declareren bij Z&Z.
 • Op jeugdsportfonds.nl kunt u kijken of uw kind in aanmerking komt voor een bijdrage uit het jeugdsportfonds.

Nieuwe leden

Nadat het inschrijfformulier is ingeleverd zal de ledenadministratie u een email sturen dat u bent ingeschreven. Hierna zal de penningmeester bepalen wanneer de contributie geïnd zal worden. Dit kan in september of februari zijn, maar de penningmeester kan ook besluiten om tussentijdse inning voor nieuwe leden te versturen. U zult hierover altijd minimaal 2 weken van te voren een email bericht ontvangen. De eerste keer dat u contributie betaalt zal de contributie bestaan uit de volgende bedragen:

 • Inschrijfgeld: Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 7,50.
 • Bondscontributie (KNGU): Afhankelijk van het moment van lidmaatschap wordt de hoogte van het bedrag aangepast.
 • Lescontributie: De lescontributie wordt berekend vanaf de datum van aanmelding (na de twee proeflessen). Iedere maand bedraagt de lescontributie 1/10 van bovenstaande lescontributiebedragen.

Voorbeeld:
Wordt u per 1 november lid dan betaalt u de 1e keer, voor de maanden nov, dec en jan, 3/10 van de lescontributie, de bondscontributie en het inschrijfgeld. Vanaf februari wordt dan op reguliere wijze geïnd.